हालको बासिन्दा

- डैनियल गाताज्का, डी.ओ.

- डैनियल गाताज्का, डी.ओ.

युनिटी हेल्थ केयर, वासिङटन डि.C.

कार्यक्रम

राष्ट्रिय पारिवारिक चिकित्सा