अपोइन्टमेन्ट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

समाचार

विभेद रहित नीति


राइट सेन्टर (TWC) लागू संघीय नागरिक अधिकारको व्यवस्थाको पालना गर्दछ र वंश, रङ, राष्ट्रिय मूल, उमेर, अपाङ्गता वा यौनको आधारमा भेदभाव गर्दैन।  राइट सेन्टरले जात, रङ, राष्ट्रिय मूल, उमेर, अपाङ्गता वा यौनसम्बन्धका कारण मानिसलाई बहिष्कार वा फरक व्यवहार गर्दैन ।

राइट केन्द्र:

 • अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई हामीसँग प्रभावकारी ढंगले कुराकानी गर्न निःशुल्क सहायता र सेवा प्रदान गर्दछ, जस्तै:
  • योग्य साङ्केतिक भाषा अनुवादकहरू
  • अन्य ढाँचामा मुद्रित सूचना (ठूलो मुद्रण, अडियो, पहुँच योग्य इलेक्ट्रोनिक ढाँचाहरू, अन्य ढाँचाहरू),
 • प्राथमिक भाषा अंग्रेजी नभएका मानिसहरूलाई निःशुल्क भाषा सेवा प्रदान गर्दछ, जस्तै:
  • योग्य अनुवादकहरू
  • अन्य भाषामा लेखिएको सूचना

यदि तपाईंलाई यी सेवाहरूको आवश्यकता छ भने, नागरिक अधिकार संयोजक जेनिफर वाल्श, Esq सँग सम्पर्क गर्नुहोस्।  यदि तपाईलाई विश्वास छ कि राइट सेन्टरले जातिय आधारमा यी सेवा प्रदान गर्न असफल वा अन्य तरिकाले भेदभाव गरेको छ, रंग, राष्ट्रिय उत्पत्ति, उमेर, अपाङ्गता, वा लिंग, तपाईं जेनिफर वाल्स, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र जनरल काउन्सिल, 501 साउथ वाशिंगटन एभेन्यू, स्क्रानटन, पीए 18505, (570) 343-2383, फ्याक्स: (570) 963- 6133, लाई इमेल: walshj@thewrightcenter.org। तपाईं कुनै व्यक्ति वा पत्र, फ्याक्स वा इमेलद्वारा कुनै गुनासो फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई कुनै गुनासो दर्ता गर्न मदत चाहिएको छ भने जेनिफर वाल्श, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साधारण सल्लाहकार तपाईंलाई मदत गर्न उपलब्ध छन्।

तपाईं अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग, नागरिक अधिकार कार्यालय, कार्यालय फर सिभिल राइट्स शिकायत पोर्टल मार्फत पनि नागरिक अधिकारको गुनासो दाखिल गर्न सक्नुहुन्छ, https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf मा उपलब्ध, वा मेल वा फोन द्वारा:

अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग

२०० स्वतन्त्रता एवेन्यू, SW

कोठा 509F, HHH भवन

वासिङ्टन, डि.C. २०५१

१-८००-३६८-१०१९, ८००-५३७-७६९७ (TDD)

गुनासो फाराम हरू http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html उपलब्ध छन्।

सेवा-शुल्क कार्यक्रमको ब्यबस्था : 

भाषा अनुवादकलाई अनुरोध गर्न निम्न मध्ये कुनै एउटा तरिका प्रयोग गर्नुहोस्।

 • टेलिफोन 1-866-872-8969 – अंग्रेजी को लागि विकल्प #1 चयन, स्पेनी लागि विकल्प #2, भियतनामी लागि विकल्प #3, कम्बोडियन लागि विकल्प #4, रूसी लागि विकल्प #5, Mandarin चिनियाँ लागि विकल्प #6, वा एक सांकेतिक भाषा अनुवादक लागि विकल्प #7 र एक विस्तृत आवाज मेल सन्देश छोड्नुहोस्।
 • TDD/TTY – PA Relay 711 – सञ्चालकलाई फोन गर्न 1-866-872-8969 फोन नम्बर दिनुहोस्, एक सांकेतिक भाषा अनुवादक को लागि विकल्प #7 रोज्नुहोस्, र विस्तृत आवाज मेल सन्देश छोड्नुहोस्।
 • इमेल: MA-Interpreter@pa.gov

तपाईँलाई वा कसैले तपाईँलाई मद्दत गर्दा तलको जानकारी थाहा पाउनु पर्नेछ:

 • मानिसको नाम
 • व्यक्तिको दश अङ्कको चिकित्सा सहायता परिचय पत्र नम्बर
 • डाक्टरको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर
 • नियुक्तिको मिति र समय
 • आवश्यक भाषा
 • डाक्टरले अनुवादक नदिनुको कारण (यदि थाहा छ भने)

यदि तपाईंलाई हाम्रो मदत चाहिएको छ भने, कृपया डाक्टरको भेटघाट हुनुभन्दा दुई हप्ताअघि फोन गर्नुहोस्। फोन गर्दा तपाईंको भेटघाटको लागि अनुवादक हुन पर्याप्त समय मिल्नेछ।


भाषा सहायताका लागि:

ध्यान दिनुहोस्: तपाईं अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ भने भाषा सहायता निश्शुल्क तपाईंको लागि उपलब्ध छ ।  १-५७०-३४३-२३८३ मा फोन गर्नुहोला ।

ATENCIÓN: si Habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüistica.  लामे अल १-५७०-३४३-२३८३।

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。 請致電 1-(570) 343-2383。

छउ इ: Nếu bạn नोइ Tiếng Việt, कोन dịch vụ hỗ trợ न्गोन ngữ miễn फान चो bạn ।  Gọi số १-५७०-३४३-२३८३।

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-570-343-2383.

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: कल गर्नुहोस 1-570-343-2383।

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-570-343-2383 번으로 전화해 주십시오.

एटेनजिओन: कासो ला भाषिका परलाटा सिया ला'इटालियनोमा सोनो डिस्पोनिबिली सेभिजि डि असिस्टेन्जा भाषिका  चियामारे इल संख्या १-५७०-३४३-२३८३।

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-570-343-2383.

ध्यान : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique-vous sont proposés gratuitement.  अप्पेलेज ले १-५७०-३४३-२३८३।

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, स्टेहेन इहेनेन कोस्टेन्लोस स्प्राच्लिचे हिल्स्डिएन्स्टेलेस्तुन्जेन जुर भर्फुगुङ।  रुफ्नुमेर: १-५७०-३४३-२३८३।

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય ભાષા સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો १-५७०-३४३-२३८३।

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  जाडज्वोन पोड संख्या १-५७०-३४३-२३८३।

एटान्सान: सि w पहेंलो क्रेयोल अयसयेन, सेभिस इद पू लाङ कि डिस्पोनिब ग्राटिस पू ऊ।  रिले १-५७०-३४३-२३८३।

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-570-343-2383។

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  लिगु पारा १-५७०-३४३-२३८३।

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-570-343-2383 ।

हामी घमण्डी सदस्य हौं